header_logo_white

ΛΟΓΙΚΗ

Το πλάνο εργασίας του i-blueCulture θα υλοποιηθεί βασισμένο σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα εργασίας, κατανεμημένο σε καθήκοντα προσεκτικά σχεδιασμένα που θα εξασφαλίσουν την υψηλότερη αυτάρκεια και συνοχή του έργου. Η συνολική προσέγγιση και η μεθοδολογία που προτείνονται στο έργο αποτελούνται από τις ακόλουθες τέσσερις  αλληλένδετες φάσεις οι οποίες συμπληρώνονται από τις οριζόντιες εργασίες διάχυσης γνώσης και συντονισμού του έργου:

 

Το πρώτο στάδιο (Φάση 1) του έργου περιλαμβάνει τον ορισμό των απαιτήσεων του συστήματος (τεχνικές και μη-τεχνικές απαιτήσεις) και των χρηστών, καθώς και το σχεδιασμό της κύριας αρχιτεκτονικής του συστήματος του i-blueCulture. Στην ενότητα εργασίας αυτή:

 1. Θα γίνει καταγραφή και καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και περιγραφή των σεναρίων χρήσης, όπου το i-blueCulture και τα υποσυστήματα του θα εφαρμοστούν στα επιλεγμένα πιλοτικά σημεία.
 2. Θα οριστούν οι αναλυτικές απαιτήσεις του i-blueCulture, όπως και οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του.
 3. Θα σχεδιαστεί η αρχιτεκτονική του συστήματος περιέχοντας όλα τα υποσυστήματα, τις διεπαφές και τις εσωτερικές αλλά και εξωτερικές διασυνδέσεις τους.
 4. Θα γίνει έρευνα για τις εναλλακτικές τεχνικές επιλογές του εξοπλισμού, των βιβλιοθηκών software, των συστημάτων ενσύρματης και ασύρματης μεταφοράς των δεδομένων, του υποβρυχίου εξοπλισμού καθώς και των καταδυτικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν
 5. Θα καθοριστούν οι περιπτώσεις χρήσης του συστήματος, μέσα από τις οποίες οι τεχνολογίες που φέρνει το i-blueCulture θα αξιολογηθούν με την εφαρμογή τους στα επιλεγμένα πιλοτικά σημεία.

 

Το δεύτερο στάδιο (Φάση 2) του έργου περιλαμβάνει την τεχνική υλοποίηση των αλγορίθμων και των υποσυστημάτων του i-blueCulture που θα κατασκευάζουν το 3Δ μοντέλο του ναυαγίου και τις εικονικές όψης/βίντεο, καθώς και τις διεπαφές με τις οποίες οι χρήστες θα κάνουν την εικονική περιήγηση. Στο συγκεκριμένο στάδιο:

 1. Θα μελετηθούν και θα επιλεχθούν τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι υποβρύχιες κάμερες ώστε να είναι γεωαναφερμένες στο χώρο, να τον καλύπτουν πλήρως, να μην ενοχλούν τις αρχαιότητες, να μπορούν εύκολα να συντηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια που θα παραμείνουν στο βυθό και να μπορεί να μεταφερθεί η εικόνα τους καθώς και το ηλεκτρικό ρεύμα που τις τροφοδοτεί χωρίς να είναι ορατά τα σχετικά καλώδια.
 2. Θα γίνει προσπάθεια τυποποίησης του τρόπου ανάλυσης κάθε υποβρύχιας πιθανής θέσης και βελτιστοποίησης του αντίστοιχου κάθε φορά μοντέλου και των θέσεων των καμερών.
 3. Θα γίνει επιλογή κατάλληλων καμερών και θηκών για αυτή τη χρήση, ενώ θα αναπτυχθούν αυτόματες λύσεις απλών αλλά αποτελεσματικών ρομποτικών συστημάτων συντήρησης και καθαρισμού τους.
 4. Θα γίνει έρευνα για την ανάπτυξη χαμηλού κόστους υποβρυχίου συστήματος παρακολούθησης τυχόν διεισδύσεων στον ενάλιο χώρο ενός ναυαγίου.
 5. θα πραγματοποιηθεί έρευνα: α) στη βελτιστοποίηση της μεθόδου αρχικής καταγραφής και επισκόπησης του υποβρύχιου στόχου βάση των διαφορετικών συνθηκών, ώστε να επιτευχθεί το καταλληλότερο δυνατό αποτέλεσμα στον μικρότερο χρόνο, β) στον αυτοματοποιημένο σχεδιασμό του τρισδιάστατου μοντέλου που θα επιλεγεί βάσει των συνθηκών που επικρατούν στο στόχο, του μεγέθους και των ιδιαιτεροτήτων της μορφολογίας του και προεπιλογή των απαιτούμενων σημείων οπτικής και ακουστικής πληροφόρησής, γ) στο σχεδιασμό της γεωμετρίας των επιφανειών και του αριθμού αυτών, από όπου θα συλλεχθούν οι οπτικές πληροφορίες, δ) στην επιλογή της μεθόδου (ανθρώπινης ή ρομποτικής), βίντεο ή φωτογραφικής, βαθμού ανάλυσης, είδους και βαθμού τεχνητού και φυσικού φωτισμού που απαιτούνται για τη δημιουργία του νέφους πληροφορίας των υποβρύχιων σημείων, ε) στη διασφάλιση ότι είτε ανθρώπινα ή ρομποτικά μέσα κινούνται στις ανωτέρω προεπιλεγμένες επιφάνειες και το αποτέλεσμα που παράγουν είναι επαρκές και χωρίς λάθη, στ) στη δυνατότητα επεξεργασίας του συνόλου της παραπάνω συλλεχθείσας πληροφορίας σε πρώτο επίπεδο εντός του καταδυτικού σκάφους για να διασφαλιστεί ότι αυτή είναι επαρκής.
 6. Θα αναπτυχθούν προηγμένοι αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας και υπολογιστικής όρασης οι οποίοι θα παίρνουν είσοδο από τις κάμερες που θα τοποθετηθούν στον ενάλιο χώρο και θα παράγουν το τρισδιάστατο (3Δ) μοντέλο του χώρου, και τμήματος του περικλείοντος περιβάλλοντος στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον.
 7. Θα δημιουργείται εικονικό βίντεο της τρέχουσας κατάστασης του μνημείου από τις εγκαταστημένες κάμερες.
 8. Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί smartphone ή tablet ως συσκευή περιήγησης και οι κινήσεις της συσκευής θα καθορίζουν την κίνηση μέσα στο εικονικό περιβάλλον.
 9. Θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες διαδραστικές διεπαφές όπου ο χρήστης θα μπορεί να πραγματοποιήσει την εικονική περιήγηση και να αλληλεπιδράσει με το σύστημα.
 10. Θα αναπτυχθεί κατάλληλη app εφαρμογή (iOS και Android) η οποία θα συλλέγει τα δεδομένα για τον καθορισμό της πλοήγησης, ενώ σε συνδυασμό με τις διεπαφές θα πραγματοποιεί την εικονική περιήγηση.

 

Στο τρίτο στάδιο (Φάση 3) του έργου, το σύστημα θα ολοκληρωθεί και θα εξαχθεί το ολικό πρωτότυπο σύμφωνα με την αρχιτεκτονική σχεδίαση της πρώτης φάσης. Τα διάφορα υποσυστήματα θα ολοκληρωθούν σε ένα ενιαίο σύστημα, βασιζόμενα πάνω στην αρχιτεκτονική του συστήματος, αλλά και στις απαιτήσεις των χρηστών.

 

Το τέταρτο (Φάση 4) και τελικό στάδιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και την πιλοτική δοκιμή του i-blueCulture στα πιλοτικά σημεία/μνημεία του έργου, τα οποία αναλύονται παρακάτω. Την πιλοτική λειτουργία θα υποστηρίξουν όλοι οι τεχνολογικοί εταίροι του i-blueCulture, υλοποιώντας βελτιωτικές ρυθμιστικές ενέργειες όπου αυτό απαιτείται. Σε αυτήν την ενότητα εργασίας:

 1. Θα γίνει η μελέτη/πλάνο των πιλοτικών εγκαταστάσεων καθώς και η εγκατάσταση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη αυτών.
 2. Θα λάβουν χώρα διάφορες περιπτώσεις δοκιμής για τη δοκιμή του i-blueCulture, οι οποίες θα καθορίζονται από ένα Σχέδιο Δοκιμών Αποδοχής.
 3. Θα αξιολογηθεί το i-blueCulture σε σχέση με τις περιπτώσεις χρήσης και τις προδιαγραφές του (λειτουργικές και τεχνικές), αλλά και σε σχέση με τις απαιτήσεις των χρηστών.
 4. Θα γίνει ανάλυση του i-blueCulture για αντιγραφή της μεθοδολογίας και εφαρμογή του συστήματος σε άλλα μνημεία.

 

Θα γίνει μια ενδελεχής μελέτη εμπορικής αξιοποίησης του συστήματος i-blueCulture.

footer_logo_white

Το έργο i-blueCulture υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας από το EKETA/ ΙΠΤΗΛ.

Επικοινωνία